VA/2020/B5109/19786

Дата на објава: четврток, 7 мај 2020.

Главен инженер за квалитет - сообразност на производите (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
вторник, 9 јуни 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19636

Дата на објава: четврток, 9 април 2020.

Специјалист за јакнење на капацитети за ЕУ институции (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
вторник, 28 април 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19646

Дата на објава: четврток, 9 април 2020.

Специјалист за јакнење на капацитети за поглавје 30 (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
вторник, 28 април 2020. 24:00