RFQ/2021/36935

Дата на затвoрање: четврток, 13 јануари 2022. 11:00 CET

Дата на објава: четврток, 16 декември 2021.

Набавка на компјутерска опрема

Набавка на компјутерска опрема за потребите на проектот.

За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете го следниот линк
https://www.ungm.org/Public/Notice/160005