RFQ/2019/12271

Дата на затвoрање: петок, 8 ноември 2019. 12:00 CET

Дата на објава: четврток, 31 октомври 2019.

Организирање на обука на новинари за ЕУ интеграции

Организација на обука и изготвување на прирачник за ЕУ интеграции за новинари, за подобрување на вештините на новинарите да известуваат и креираат медиумска содржина за процесот на ЕУ интеграции на земјата.